ఇంత చిన్న బొక్కలో అంత పెద్దది పడుతుందా Stories

అలా మా ఇంటి అరుగుమీద కుర్చూని అలోచిస్తున్న నాకు లక్ష్మి ఆంటీ
గుర్తు వచ్చింది అవునూ లక్ష్మి ఆంటీని చూడడానికి వెళితే విజయ ఆంటీ
కనిపించింది ఇంతకీ ఆవిడెక్కడికి వెళ్ళినట్టూ ఆవిడ కూడా ఇంతేనా?? లేక
నిజంగానే చెరువు గట్టుకు వెళ్ళిందా?? అనుకుని సరే లక్ష్మి ఆంటీ ఏమి
చేస్తుందో చూద్దాం అనుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ఆంటీ పడుకుని ఉంది
కాని నిద్దరపోవడంలేదు నన్ను చూసి ఆ పండూ రా అంటూ లేచింది పడుకోండి
ఆంటీ […]

అలా మా ఇంటి అరుగుమీద కుర్చూని అలోచిస్తున్న నాకు లక్ష్మి
ఆంటీ గుర్తు వచ్చింది అవునూ లక్ష్మి ఆంటీని చూడడానికి వెళితే
విజయ ఆంటీ కనిపించింది ఇంతకీ ఆవిడెక్కడికి వెళ్ళినట్టూ ఆవిడ
కూడా ఇంతేనా?? లేక నిజంగానే చెరువు గట్టుకు వెళ్ళిందా?? అనుకుని
సరే లక్ష్మి ఆంటీ ఏమి చేస్తుందో చూద్దాం అనుకుని వాళ్ళ ఇంటికి
వెళ్ళా ఆంటీ పడుకుని ఉంది కాని నిద్దరపోవడంలేదు నన్ను చూసి ఆ
పండూ రా అంటూ లేచింది పడుకోండి ఆంటీ నేను తరవాత వస్తాలే అన్నాను
ఊరికే అల నడుము వాల్చను అంతే నిద్దరపోవడంలేదు అని ఏంటి ఇటు
వచ్చావ్ అంది ఊరికే ఆంటీ అన్నాను ఊమ్మ్ సరే ఒక్కదానినే
బోరుకొడుతుంది నువ్వు వచ్చవుగా దాడి ఆడదామా?? అంది సరే ఆంటీ
రండి ఈసారి మిమల్ని ఎలాగైన ఓడించేస్తాను
అన్నాను అబ్బో నన్ను ఓడించడానికే వచినట్టు ఉన్నవే అంది నన్ను
చూస్తూ అవునాంటీ అన్నాను ఆట మొదలెట్టాం ఆంటీ ఆటలో లీనం ఐపోయింది
నేను అప్పుడే అంతకన్న మంచి ఆట చూశాను కదా అందుకని బాయిలు విజయ
ఆంటీవి పెద్దవా లక్షి ఆంటీవి పెద్దవా అని చూస్తున్నా ఈలోపు ఆంటీ
పైట జారింది లోనెక్ జాకీటు ఆంటీ సగం సళ్ళు నాకు చూపించింది నేను
అటే చూడడం వల్ల ఆట సరిగ్గా ఆడడంలేదు ఆంటీ నన్ను గమనించింది ఏంటి
పండూ ఆడతావా ఆడవా?? అంది నేను వాటినే చూస్తున్నా నేను ఎక్కడ
చూస్తున్నానో కనిపెట్టిన ఆంటీ తన పైట సరిచేసుకుని ఏఏయ్య్ అలా
చూడడం తప్పు కాదూ అంది నేను ఏమి మాట్లాడలేదు ఊయ్య్ ఏంటీ
ఏమయ్యింది ఇవ్వలనీకు అంది ఏ ఏమిలేదాంటీ అని అక్కడనుండీ
వచ్చేయ్యబోతుంటే కాదు నువ్వు రోజూలా లేవు ఎదో అయ్యింది చెప్పు
అంది ఏమిలేదాంటీ అన్నాను తడబడుతూ చెపుతావా లేక ఇప్పుడు నువ్వు
చేసిన పని మీ అమ్మతో చెప్పమంటావా అంది. వద్దాంటీ అన్నాను సరే
మరి ఏంటో చెప్పు అంది ఆ విష్యం లక్ష్మి ఆంటెకి చెప్పడం తప్పో
ఒప్పో నాకు తెలియదు చెప్పకపోతే మాత్రం అమ్మ కి ఆంటీ ని అలా
చూశాను అని చెప్పేస్తాను అంటుంది అదుకని నేను సుబ్బు విజయ ఆంటీ
లు చేసుకునే పని గురించి చెప్పాను లక్ష్మి ఆంటీకి అవునా?? పెద్ద
పతివ్రతనంటుంది పాలేరోడితో దెంగించుకుంటుందా?? ఉండు దీని సంగతి
చెపుతా అంది అంటీ ఆంటీ నేను చెప్పను అని చెప్పకండి ప్లీజ్
అన్నాను నువ్వు చెప్పవు అని ఎందుకు చెపుతా నేనే చూశాను అని
చెపుతా ఒక ఆట ఆడుకుంటా దానితో అంది. మళ్ళి నన్ను చూసి వాళ్ళని
అలాచూసి నన్ను చుద్దం అని వచ్చావా?? అంది ఆంటీ చి అదికాదు ఆంటీ
ఊరికే ఆడుకుందాం అని వచ్చా అన్నాను మరి నావి ఏంటి అలా తినేసేలా
చూస్తున్నవ్ అంది. ఇంక చెప్పకపోతే వదిలే లా లేదు అని మీవి
పెద్దవ విజయ ఆంటీవి పెద్దవా అని చూస్తున్నా అంటీ అన్నాను ఎవరివి
పెద్దవి ఇంతకీ అంది విజయ అంటీవే అన్నాను అవునా నావి కాదా?? అంది
కాదు అన్నాను ఎందుకు కాదు నావే పెద్దవి అంది ఏమికాదు మీవి ఆంటీ
వాటికన్న చిన్నవే అన్నానునువ్వు సరిగ్గా ఎప్పుడన్న చూశావా నావి
అంది ఇప్పుడు చూశానుగా అన్నాను. సగం చూసి చిన్నవి అనేస్తావా
ఎదన్న మొత్త్తం చూసి చెప్పలి అంది ఇందాక అలా చూస్తేనే అమ్మకి
చెపుతాను అన్నారు మళ్ళి మొత్తం ఆ అన్నాను ఆంటీ పక పకా నవ్వి మీ
అమ్మకి చెప్పను లే విజయా ఆంటీ విషయం కూడా ఇంకెవ్వరికి చెప్పకు
నాకు చెప్పను అనికూడా చెప్పకు సరేనా అంది అలాగే ఆంటీ అన్నాను
ఉమ్మ్ నావి మొత్తం చూస్తావా అంది నేనేమి మాట్లాడ్లేదు మొత్తం
చూసి దానివి పెద్దవో నావి పెద్దవో చెప్పలికదా మాట్లడవేంటి అంది
సరే ఆంటీ ఐతే చూపించండి చూసి చెపుతా అన్నాను సరే ఆ తలుపు వేసిరా
అంది నేను తలుపు గెడ పెట్టాను.ఆంటీ నాకు ఒక డొవ్ట్ అడగనా
అన్నాను అడుగు అంది ఇలా తలుపులు గెడ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు
ఇందాకడ విజయ ఆంటీకూడా తలుపు గెడ పెట్టావా అని అడిగింది సుబ్బు
ని అన్నాను ఆంటీ మళ్ళి నవ్వి వాళ్ళు అన్ని గెడలు వేసుకుని
చేసుకుంటేనే నువ్వు అంతా చూసేశావ్ ఇంకా తలుపులన్ని తీసి
చేసుకుంటే ఊరందరూ సినిమా చూస్తారని తలుపులు మూసేస్తాం అంది
అవునా మరి ఇతే అని ఆగిపోయా ఊ ఐతే అంది ఏమిలేదాంటీ అన్నాను ఊయ్
ఎదో దాస్తున్నవ్ చెప్పు అంది మీరేగా ఎవ్వరికీ చెప్పవద్దు
అన్నారు అన్నాను నాకు చెప్పవచ్చులే చెప్పు అంది నిన్న రాత్రి
గడ్డివాము విష్యం చెప్పాను అమ్మొ అమ్మొ లంజ ఇంత బరి తెగించి
దెంగించుకుంటుందా అబ్బొ పెద్ద జాణే ఏమో అనుకున్నా పైకి పతివ్రత
చీకటిపడితే బోకు లంజ అన్న మాట బలే విషయం చెప్పవురా అంది ఆంటీ.
మరి మీరు చూపించండి అన్నాను జాకీటు విప్పి రెండు బాయిలు బయటకి
చూపించి ఇప్పుడు చెప్పు అంది లక్ష్మి లాంటీవి కూడా సేం విజయా
ఆంటీ వాటిలా చాలా పెద్దవే కానీ లక్ష్మి ఆంటీ ముచ్చికలు విజయా
ఆంటీ అంత లేవు చిన్నగా ఉన్నయి అదే చెప్పను ఇద్దరివి ఒకేలా
ఉన్నయి ఎవ్వరివి చీన్నవి కాదు పెద్దవి కాదు కానీ ఇవి మాత్రం
మీవి చిన్నవి అంటూ నా చూపుడు బొటన వేళ్లతో ఆంటీ పాల ముచికని
పట్టుకుని చూపించా ఇస్స్స్స్స్స్స్స్ ఒరేఏయ్య్ ఏంటిరా అలా
పట్టుకున్నావ్ అంది సోరీ ఆంటీ అన్నాను. ఉమ్మ్ దాని రంకు బాగోతం
చెప్పి బాగా రెచా గొట్టావ్ రా మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అబ్బహ్ అంది ఆంటీ.
ఆంటీ నాకు ఇంకో డౌట్ ఉంది అడగనా అన్నాను ఊమ్మ్ అడుగు అంది
ఆడవాళ్లకి కాళ్ళ మద్యలో ఏమి ఉంటుంది అన్నాను ఆంటీ ఏమి
మాట్లడలేదు అక్కడ ఏదన్న బొక్క ఉంటుందా?? అన్నాను ఆంటీ ఏమి
మాట్లడలేదు కచ్చితంగా అక్కడ పెద్ద బొక్క ఉంటుంది కదా అందుకే
సుబ్బు గాడి అంత పెద్ద బెల్లాయి అంటీ బొక్కలో దూరిపోయి మళ్ళి
లాగితే బయటకి వస్తుంది అన్నాను ఆంటీ కళ్ళు ఎర్రబడ్డయి ఒళ్ళు
చిన్నగా వణుకుతున్నట్టు కూడా ఉంది ఆంటీ అన్నాను ఆహ్హ అంది
ఒకసారి మీరు అక్కడ ఏమి ఉంటుందో చూపిస్తారా?? అన్నాను చీ అక్కడ
చూడకూడదు అంది మరి వీటిని చూపించారు అంటూ మళ్ళి రెండు చేతులతో
రెండు ముచ్చికలు పట్టుకుని ఇవి చూపించి విజయ అంటీవి పెద్దవా
మీవిపెద్దవా అని అడిగారుగా మరి అకక్డ విజయా ఆంటీ ది పెద్ద
బొక్కో మీది పెద్ద బొక్కో చూసి చెప్పవద్దా?? అన్నాను ఆంటీకి
ఎదోల ఐపోతుంది పండూ అక్కడ చూడటం తప్పురా అంది ఇవి చూపించడానికి
లేని తప్పు అక్కడ చూపిస్తే వచ్చిందా?? ఐనా ఇక్కడ మనిద్దరమే
ఉన్నం కదా ఆంటీ నేను మీ బొక్క చూశాను అని ఎవ్వరికి చెప్పనులే
అన్నాను ఒరే అంతమను బొక్క బొక్క అనకురా అంది. బొకని బొక్క అనక
ఇంకేమి అంటారు అన్నాను దానిని పూకు అంటారు అంది అవునా?? దానికి
పేరుకూడా ఉందా?? బాగుంది పూకు బలే ఉంది వెరైటీగా అని సరే ఐతే మీ
పూకు చూపించడి మీ పూకు పెద్దదో విజయా ఆంటీ పూకు పెద్దదో
చెపుతాను అన్నాను చూపించేదాకా వదిలేలా లేవుగా అంది ఊహ్హూ వదలను
చూపించాలి మీద్దరి పూకుల్లో ఎవరిది పెద్దదో నేను చెప్పలి
అప్పుడె వదులుతా అన్నాను సరే ఐతే ఈవిష్యం మట్టుకు
ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు అంది హుమ్మ్ చెప్పను
అన్నాను నా మీదా ఒట్టు వెయ్యి అంది ఆ మీతోడు ఆంటీ అన్నాను సరే
చూడు అని అంటీ లంగా చీరని మొలవరకూ ఎత్తింది తొడలు మాంచి బలంగా
ఉన్నాయి కళ్ళమద్యలో మొలదగ్గర నల్లటి వెంట్రుకలు ఉన్నాయి ఇదేంటి
ఇక్కడ కూడా తలమీదల బొచ్చు ఉంటుందా అంటూ అక్కడ చెయ్యి పెట్టేశాను
నా చేతికి ఒత్తుగా తగిలింది ఆంటీ బొచ్చు ఇస్స్స్సిహ్హ్హ్హ్హ్హ్
ఒరేఏయ్య్ ఎక్కడబడితే అక్కడ అలా చేటులు పెట్టేయ్యకూడదు ఊరికే
చూస్తాను అని చేతులు పెడుతున్నావే అంది ఇక్కడ బొచ్చు అడంగా ఉంది
నాకు మీ పూకు సరిగ్గా కనిపించడంలేదు అందుకే ఈ బొచ్చుని పకక్కి
తప్పిస్తే మీ పూకు కనిపిస్తుంది కదా అని అన్నాను గొప్ప పనే
చేశావులే ఇదే పూకు అంది అదేంటి మరి విజయ ఆంటీకి ఇలా బొచ్చు లేదు
అన్నాను ఒరేయ్య్ దీనిని బొచ్చు అనకూడదు అంది మరి ఏంఅనాలి
అన్నాను ఆతులు అనాలి అంది అవునా దీనికి వేరే పేరు ఉందా ఈ
పేరుకూడా బాగుంది అన్నాను విజయా ఆంటీకి ఇక్కడ ఆతులు లేవా??
అంది. లేవు అంతా నీటిగా ఉంది అన్నాను ఆతులు సుబ్రం చేసి ఉంటుంది
దొంగముండ అంది ఆంటీ అంటే ఏంటి అన్నాను అవన్ని నీకు తెలియదులే
ముందు నాది పెద్దదా దానిది పెద్దదా చెప్పు అంది ఏమి చెప్పను
ఇక్కడ నాకు ఎదన్న కనిపిస్తే కదా చెప్పడానికి ఇదంతా ఆతులుతో
అడివిలా ఉంది ఇక్కడ ఏమీ కనపడడంలేదు అన్నాను ఆంటీ పక్కున నవ్వి
సరే ఒక పదినిముషాలు కూర్చో వస్తాను అంది ఎక్కడకి అన్నాను ఈ
ఆతులు సుబ్రంచేసి నీకు నా పూకు చూపిస్తా అప్పుడూ చెపుదువు గాని
అంది సరే ఐతే ఇంతకీ మీరు ఎక్కడకి వెళుతున్నారు అన్నాను సుబ్రం
చేసుకోవదానికి అంది ఇక్కడ చెయ్యడి ఆంటీ నేను చూస్తాను ఎల
చేస్తారో అన్నాను ఇక్కడా ఇకడ ఎలా సుబ్రం చేసేటప్పుడు ఆతులు
ఇదంతా పడి చిరాకు అవుతాయి అందుకని బాత్రూం లో సుబ్రం చేసుకోవలి
అని ఆంటీ వెళ్ళబోయింది కిందపడితే చీపుతురో తుడిచేస్తే పోతుంది
కదా ఇక్కాడే చేసుకోండి ఆంటీ అన్నాను సరే నీ ముచ్చట కాదనడం
ఎందుకు అని వంటింటిలోకి వెళ్ళి బ్లేడు తెచ్చి ఆంటీ పంగా బాగా
విడదీసి కింద కూర్చుని ఆతులు గీసుకుంది ఆతులు గీసేటప్పుడు ఆంటీ
వేళ్ళతో అక్కడ లాగిపట్టుకుని నొక్కి పట్టుకుని అక్కడ ఉన్న ఆతులు
అన్ని గీసేసింది ఉమ్మ్ పండూ ఇదిగో చూడు అంది నేనూఅల్రడీ దానినే
చూస్తున్నా ఏంటిరా అలా చూస్తునవ్ అంది ఆంటీ మీకేమో ఇలా ఉంది మరి
ఆంటీకేంటి అలా ఉంది అన్నాను ఎలా ఉందిరా అంది సుబ్బు గాడి
బెల్లాయి అంతా పట్టేసిందిగా అన్నాను మరి అంత పెద్ద బొక్క మీకు
లేదుగా మీదే చిన్నది అన్నాను ఒరే బొక్క బయటకి కనిపించదు రా
ఇదిగో చూడు అంటూ తన రెండు చేతులతో పూకుని విడతీసి చూపించింది
ఆంటీ బొక్క ముడుచుకుని ఉంది ఇదేంటి ఇంత చిన్న బొక్కలో అంత
పెద్దది పడుతుందా ఎక్కడన్న?? మీరు మరీ చెపుతారు మీదే చిన్నది
అన్నాను పడుతుందిరా బాబు అది పెట్టే టప్పుడూ ఇది విచ్చుకుంటంది
ఎత పెద్దది ఐనా దీనిలో దూరిపోతుంది అంది అవునా అన్నాను ఇంతకి
ఎవరిది పెద్దదో చెప్పు అంది మీదే పెద్దది ఆంటీ విజయా అంటీది
మీదానితో పోలిస్తే చిన్నదే అంటీ నా చెయ్యి చీలిక వీద వేసి ఇటూ
అటూ ఉన్న రెమ్మల్ని చూపిస్తూ ఇక్కడ మీవి బలే ఉబ్బి ఉన్నయి విజయా
ఆంటీవి ఇలా లేవు అన్నాను ఉమ్మ్మ్ చూశావా నాదే పెద్దది అంటావ్
ఐతే అని అప్పటిదాకా చేతితో పట్టుకుని ఉన్న చీరని లంగాని
వదిలేసింది నేను ఆంటీ కొంచెం సేపు చూపించవచ్చుగా అన్నాను ఏంటిరో
అప్పుడే పూకు కావలసి వచ్చింది పిల్లోడికి చూసింది చాల్లే వెళ్ళి
చదువుకో నేను అలా ఒకసారి చెరువు గట్టుకి వెళ్ళాలి అంది.

TOP తెలుగు వంద బూతు
సెక్స్ కథలు

Telugu Sex Stories 2015-08-14

Updated: August 16, 2015 — 5:59 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bdsex video , bengali sex story , bengali hot girls video © 2016